Siirry pääsisältöön

SKS:n kirjaston kokoelmien kuvauksia

Me Sosiologia ja muut yhteiskuntatieteet

Luokka sisältää

  • kulttuurisosiologiaa, hieman historiallista sosiologiaa sekä sosiologian klassikkoja, teoreettista ja metodologista kirjallisuutta
  • jonkin verran muita yhteiskuntatieteitä, kuten sosiaaliantropologiaa ja sosiaalipolitiikkaa, sekä hieman esimerkiksi valtiotiedettä, sukupuolentutkimusta, yhteiskuntapolitiikkaa. 

Kirjastotietokantaan luetteloidut

Luokka sisältää yhteensä lähes 3000 nimekettä, joista noin puolet on luetteloitu kirjastotietokantaan. Aineistoa on seitsemällätoista eri kielellä, kolmestakymmenestä eri julkaisumaasta. Opinnäytteitä, pääosin väitöskirjoja, on noin 160 kappaletta. 

Puolet kaikista nimekkeistä on suomenkielisiä, 33 % englanninkielisiä, 10 % ruotsinkielisiä ja 4 % saksankielisiä. Muita kieliä (mm. ranska, norja ja tanska) on kutakin 1 % tai vähemmän. 

60 % nimekkeistä on julkaistu Suomessa. Yhdysvalloissa on julkaistu 11 % , Ruotsissa 10 %, Iso-Britanniassa 8 %, Saksassa 3 %, Norjassa 3 % ja muissa maissa (mm. Tanska, Ranska, Unkari ja Alankomaat) 1 % tai vähemmän kussakin. 

Noin 2 % nimekkeistä on julkaistu 1800-luvulla. Vuosilta 1900-1959 nimekkeitä on 8 %. Kokoelmatietokantaan luetteloidun aineiston määrä kasvaa 1960-luvulla: nimekkeitä on yhtä paljon kuin edellisinä 1900-luvun vuosikymmeninä yhteensä (8 %). Kasvu jatkuu 1970-luvulla: nimekkeitä on n. 18 %. Luokka on karttunut eniten 1980-luvulla: tämä vuosikymmen käsittää peräti 40 % kokoelmatietokannan nimekkeistä.

Kartunta alkoi jälleen vähentyä 1900-luvulle tultaessa: nimekkeitä on 15 %. 2000- ja 2010-luvuilta nimekkeitä on yhteensä noin 10 %. Luokka karttuu yhä muutamalla niteellä vuodessa. 

1960-luvulta 1990-luvulle saakka on hankittu mm. runsaasti eri etnisiin ryhmiin liittyvää sosiologista kirjallisuutta kaikkialta maailmasta, esimerkiksi Afrikasta, Aasiasta ja Amerikasta, sekä sosiaaliantropologiaan, kehitysmaihin, vähemmistöryhmiin, naistutkimukseen ja naisen asemaan liittyvää kirjallisuutta. Kirjallisuuden sisällön painopiste siis muuttui 1800-luvun ja 1900-luvun ensimmäisen puoliskon vuosikymmenistä, jolloin painotettiin enemmän yhteiskuntaoppia ja yhteiskuntapolitiikkaa sekä "yhteiskunnan olojen parannuspyrintöjä ja suuntain taisteluita". 

70-luvulla aineiston valtakieleksi nousi englanti, kun taas jälleen 1990-luvusta eteenpäin suurin osa aineistoa on hankittu suomen kielellä.

2010-luvulla julkaisuissa on hieman kasvanut maahanmuuttoon, siirtolaisuuteen ja monikulttuurisuuteen liittyvät aiheet. Muita 2000-luvun esille nousevia aiheita ovat mm. yhteiskuntaluokat ja arjen tutkimus, nuorisotutkimus, elämäntapa ja identiteetti sekä sukupuolentutkimus.

Kortistoon luetteloidut

Noin puolet nimekkeistä löytyy vain korttiluettelosta. Näistä suurin osa, 80 %, on suomenkielisiä. Ruotsinkielisiä on 11 %, englanninkielisiä 6 %.  Valtaosa, noin 90 %, kortiston nimekkeistä on julkaistu Suomessa. Ruotsissa julkaistuja on 4 %, Englannissa 2 % ja Saksassa 1%. Nimekkeistä arviolta 500 on pienpainatteita.

Kortistoon luetteloitujen julkaisujen aiheet kattavat lähes kaikki yhteiskuntatieteet: mukana on muun muassa sosiologiaa, sosiaalipolitiikkaa, naistutkimusta, työväenliikettä ja sosialismia käsitteleviä teoksia sekä hieman esimerkiksi hallintotieteitä, kriminologiaa, kehitysmaatutkimusta, valtiotiedettä, taloustiedettä, yhteiskuntapolitiikkaa, väestötiedettä ja järjestötoimintaan liittyviä julkaisuja. 

8% kortiston nimekkeistä on julkaistu 1800-luvun kahtena viimeisenä vuosikymmenenä. Puolet nimekkeistä on julkaistu 1900-1960-luvulla. Suhteellisesti eniten nimekkeitä on 1970- ja 1980-luvuilta, yhteensä 32 %. 1990-luvulta taas on julkaisuja erittäin vähän (1%). 

Kausijulkaisut (Mei)

Me-luokan kausijulkaisut sisältävät noin 140 sarjassa julkaistua monografiaa ja 25 kausijulkaisunimekettä. Luokassa on jonkin verran esimerkiksi yliopistojen julkaisusarjoja, mm. Meddelanden från stiftelsen för Åbo akademi forskningsinstitut ja Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian tutkimuksia

Monografioita ja kausijulkaisunimekkeitä on 1800-luvun lopulta vuoteen 2020. Eniten julkaisuja on 1970- ja 80-luvuilta. Kirjastoon yhä saapuvia kausijulkaisuja ovat Sosiologia : Westermarck-seuran julkaisu ja Työväentutkimuksen vuosikirja. 

Kortistossa on 5 kausijulkaisunimekettä 1970-80-luvuilta, joita ei ole luetteloitu kirjastotietokantaan. 

Saatavuus

Luokka sijaitsee suljetussa varastossa, josta teoksia saa tilaamalla käyttöön. Ennen 1900-lukua julkaistuja teoksia saa ainoastaan lukusalikäyttöön.

 

Kuvaus laadittu 10/2020.

Saavutettavuusseloste